Bomullsproduktionens ekonomiska betydelse
Den ekonomiska betydelsen:

Historiskt har världskonsumtionen av bomull ökat mångfalt, och det har förväntats att den ekonomiska tillväxten i Kina, Indien, Bangladesh och andra asiatiska länder med snabb ekonomisk tillväxt kommer att förföljas till ännu större efterfrågan på denna fiber i framtiden.  Dessa länder är på samma gång producenter, tillverkare och slutkonsumenter. Numera har det påverkats och bomull har en stor ekonomisk betydelse i väldigt många produktionsländer, och olika personer påverkas ekonomiskt av just bomullsproduktionen. Alla 100 miljoner jordbruk som existeras runt i vår omvärld baseras på just bomull, vilket syselsätter 350 miljoner människor runt om i världen. Människorna som syselsätter sig med detta är för det mesta de från Asien, alltså är det de som tjänar på det med ekonomin. Varje gång de arbetar leder det till pengar, och pengar leder till, i deras fall, mat och dryck och ett tak över huvudet. 

Men världsmarknadspriset på bomull har sjunkit, konstant, under den senaste tiden, från 1950-2005 med en cirka 33 %. Men med högre oljepriser är det troligt att kostnaderna för syntetfibrer kommer att öka i relation för bomulls kostnader, vilket i sin tur leder till en ökning på efterfrågan, men när det blir en mycket hög oljepriser kommer både konstbevattning och jordbearbetning att bli dyrare, i samband med användning av bekämpningmedel och gödningmedel, så leder till att även bomullpriserna att stiga. 

Man kan säga att den ekonomiska betydelsen är väldigt viktig för allihopa, för att i vissa länder är bomull en mycket viktig inkomstkälla och utgör BNI. Det kan också gälla de låginkomstländerna, speciellt de ffrån västafrikanska länder, landet Mali är ett exempel av flera.

Bild: Google

 

Världsmarknadspriset på bomull har stadigt sjunkit under de s enaste decennierna, f rån mitten av 1970-talet t ill 2005 med en t redjedel (fn:s livsmedels-
och jordbruksorganisation (fao), 2006, bilaga 1, tabell 1). Under 2000-talets
första decennium har priserna dock f örblivit någorlunda stabila, och ökar nu
i långsam takt. Med högre oljepriser är det t roligt att kostnaderna för synteti brer kommer at t ök a i re lation t ill kostnaderna f ör b omull, v ilket i si n t ur
ökar ef terfrågan p å d et s enare. Me d myc ket höga o ljepriser k ommer do ck
konstbevattning och jordbearbetning at t bli dyrare, liksom användningen av
bekämpnings- och gödningsmedel, och därför kommer vi troligtvis även att se
stigande bomullspris

Hur påverkas olika personer ekonomiskt?

De som producerar (bosatta framför allt i Asien) försörjer sig genom att ge pengar till familjen för att överleva med mat och dryck. Men när det kommer till ekonomin så kan personer påverkars väldigt mycket, både negativt och positivt. I Asien är det oftast  en svår ekonomisk sits de befinner sig i. Jordbrukarna, med en genomsnittlig areal på 4 tunnland, tjänar endast 2000 PRs i månaden, och det motsvarar 250 svenska kronor. Och med de pengarna ska en familj som vanligtvis brukar innehålla 8 stycken försörjas. Och bomullsbönderna (de som producerar) och deras familjer dessutom lånar pengar för att köpa bekämpningsmedel och gödningsmedel, vilket är obligatoriskt för de med de yrken. 


Men det kan endast leda till att räntorna blir höga och bönderna hamnar i svåra skuldsituationer. Vilket kan påverka deras ekonomiska ställning, det blir brist på familjeförsörjning och sämre levnadsstandard i följd. Det som inkluderar dessa arbetare är långa arbetstider, låga arbetslöner, och farlig arbetsmiljö, och det kan vara en ohälsosam påverkan, vilken i sin led ger en ekonomisk påverkan. Varför? Jo för att man måste kunna betala mediciner etc. som kostar mycket och det ger de brist på ekonomi. 
Men ju mer kläder/jeans som produceras desto mer påverkas slutkonsumenterna, som t.ex. Nordamerika och Europa också ekonomiskt. För de får å andra sidan vinst, (företagen, som t.ex. H & M) tjänar pengar genom att sedan sälja dessa kläder de har köpt från producenternas länder och sålt det. Alltså vinner de pengar, till sitt företag och sig själv.

Men finns det risker för dessa företag? Jo, de kan till exempel råka illa ut om man har importerat kläder från t.ex. ett land där det är barnarbete på ett brutalt och olämpligt sätt. Dessutom finns det konsumenter (i detta fall kunder) som är emot det på allvar. De tolererar inte att butiker säljer kläder med sådana omständigheter, vilket resulterar att dessa företag går i bortfall.Bild: Google


RSS 2.0